فصل عاشقی...

من دوباره عاشقت خواهم کرد

در فصل عاشقی . . .
آن زمان که
انارهای پاییزی بر لبانم میترکند

و ناگهان بوسه حادث میشود . ..
همان بوسه ایی که روزی اثرش بر گونه هایت جا مانده بود
دوست دارم در آغوشت برگ ریزانی به پا کنم
که هیچ پاییــــــــــــزی تا به حال به چشم خود ندیده باشد !

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
سیصد و بیست و هشت

پاییز در یک عصر خرفت من دیگر اناری را نمی چینم من و تو و یک بغل اندیشه که نشخوار کنیم دیگر مرا از چیدن بس صرف نظاره گر می شوم وبس

kheyli ghashng bud

مصی

دوست دارم در آغوشت برگ ریزانی به پا کنم که هیچ پاییــــــــــــزی تا به حال به چشم خود ندیده باشد... بی نظیر بود[گل]