دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

خوشبختی..!

آيا سقفی بالای سرت هست؟

نانی برای خوردن

لباسی برای پوشيدن

و ساعتی برای خوابيدن

داری؟آری

نامی برای خوانده شدن

کتابی برای آموختن

و دانشی برای ياد دادن

داری؟آری

بدنی سلامت برای برداشتن سبد يک پيرزن

سخنی برای شاد کردن يک کودک

دهانی برای خنديدن و خنداندن

داری؟آری

لحظه ای برای حس کردن

قلبی برای دوست داشتن

و خدايی برای پرستيدن

داری؟آری

پس خوشبختی ،بسيار خوشبخت...

   + شادی - ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; ٢٧ بهمن ۱۳۸٥