دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

خلقت زن

از هنگامی که خدا مشغول خلق کردن زن بود,۶روز ميگذشت.

فرشته ای ظاهر شد و گفت:"چرا اين همه وقت صرفه اين يکی ميفرماييد؟؟"

خداوند پاسخ داد:"آيا دستور کار او را ديده ای؟؟او بايد کاملا قابل شستشوی باشد اما پلاستيکی نباشد.بايد دويست قطعه ی متحرک داشته باشد,که همگی قابل جايگزينی باشند.بايد بتواند با خوردن قهوه ی بدون شکر و غذای شب مانده کار کند.بايد دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جا دهد و وقتی از جايش بلند شود ناپديد شوند.بوسه ای داشته باشد که بتواند همه ی دردها را,از زانوی خراشيده تا قلبه شکسته درمان کند.

فرشته سعی کرد جلوی خدا را بگيرد"اين همه کار برای يک روز خيلی زياد است.باشد فردا تمامش بفرماييد."

خداوند فرمود:"نميشود!چيزی نمانده تا کار خلق اين مخلوقی را که اين همه به من نزديک است,تمام کنم.از اين پس ميتواندهنگام بيماری,خودش را درمان کند و يک خانواده را با يک قرص نان سير کند.

فرشته نزديک شد و به زن دست زد:"اما ای خداوند او را خيلی نرم آفريده ای."

"بله!نرم است اما او را سخت هم آفريده ام.تصورش هم نميتوانی بکنی که تا چه حد ميتواند تحمل کند و زحمت بکشد.او قدرتی دارد که ديگر مخلوقان آن را ندارند...و آن اشک است.

فرشته پرسيد:"اشک ديگر چيست؟"

خداوند گفت:"اشک وسيله ای است برای ابراز شادی,اندوه,درد,نا اميدي,تنهايی, سوگ و غرورش."

فرشته متاثر شد:"شما نابغه ايد خداوند.شما فکر همه چيز ا کرديد چون زنها واقعا حيرت انگيزند."

"زن ها قدرتی دارند که مردان را متحير ميکنند.همواره بچه ها را به دندان ميکشند.سختی ها را بهتر تحمل ميکنند.بار زندگی را به دوش ميکشند,ولی شادی,لذت و عشق به فضای خانه می پراکنند.

قلب زن است که جهان را به چرخش در می آورد.آنها ميدانند که بغل کردن و بوسيدن ميتواند هر دل شکسته ای را التيام بخشد.آنها شادی و اميد به ارمغان می آورند.آنها شفقت و فکر نو ميبخشند...

زن ها چيزهای زيادی برای گفتن و بخشيدن دارند...

برگرفته از کتاب :خلقت زن

   + شادی - ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; ٤ بهمن ۱۳۸٤