دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

کامران و هومن(منو ببخش)

اگه تو رو دوست دارم خيلی زياد منو ببخش.اگه تويی اون که فقط دلم می خواد منو ببخش.منو ببخش اگه شبها ستارهارو می شمارم.منو ببخش اگه بهت خيلی می گم دوست دارم.منو ببخش اگه برات سبد سبد گل می چينم منو ببخش اگه شبها فقط تو رو خواب می بينم.اگه تو رو دوست دارم خيلی زياد منو ببخش.اگه تويی اون که فقط دلم می خواد منو ببخش.منو ببخش اگه واسه چشمهای تو خيلی کمم.تو يه فرشته ای و من اگه فقط يه آدمم.منو ببخش اگه برات می ميرم و زنده می شم.اگه با ديوونگی هام پيش تو شرمنده می شم.منو ببخش اگه همش می سپارمت دست خدا.اگه پيش غريبها به جای تو می گم شما.منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم.نشونی تو نه به شب و نه دست آسمون بدم.منو ببخش اگه می خوام تو رو فقط واسه خودم.ببخش اگه کمم ولی زيادی عاشقت شدم.اگه تو رو دوست دارم خيلی زيادمنو ببخش.اگه تويی اون که فقط دلم می خواد منو ببخش...

   + شادی - ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۳ مهر ۱۳۸٤