دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

نگاه اولش عاشقم کرد.

نگاه دومش عاشقترم کرد.

نگاه سومش شعله ورم کرد.

نگاه چهارمش خاکسترم کرد...

   + شادی - ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ٩ شهریور ۱۳۸٤