دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

خوبی و بدی

لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلوی شام آخر عیسی دچار مشکل بزرگی شد: میبایست نیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا، یکی از یاران مسیح که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد. کار را نیمه رها کرد تا مدل آرمانی اش را پیدا کند. روزی در یک مراسم همسرایی ،تصویر کامل مسیح را در چهره ی یکی از آن جوانان یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هایی برداشت.

سه سال گذشت و تابلوی شام آخر تقریبا تمام شده بود. اما داوینچی هنوز برای یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود. کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار میاورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند.

نقاش پس از روزها جست و جو جوان شکسته و ژنده پوش و مستی را در جوی آب یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند، چون دیگر فرصتی برای طرح برداشتن از او را نداشت.

گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند. دستیاران سرپا نگهش داشتند و در همان وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی در آن چهره نقش بسته بود، نسخه برداری کرد.

وقتی کارش تمام شد ، گدا که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشمهایش را باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید و با آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت:

من این تابلو را قبلا دیده ام!

داوینچی با شگفتی پرسید: کی؟

_سه سال پیش قبل از اینه همه چیزم را از دست بدهم، موقعی که در یک گروه همسرایی آواز میخواندم ، هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی چهره ی عیسی بشوم...

پائولو کوئیلو: خوبی و بدی یک چهره دارند. همه چیز به این بستگی دارد که هر کدام کی سر راه انسان قرار گیرند...(شیطان و دوشیزه پریم)

...................................................................................................................

یکی واسم توضیح میده کهprisonbreak  چرا اینطوری تموم شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   + شادی - ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ٢٧ امرداد ۱۳۸۸